Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

Мамаєв Олексій Сергійович, який є власником інтернет-сайту https://mbatime4u.com/, (далі —  «Виконавець») адресує цю оферту (пропозицію) укласти Договір (надалі – договір) Замовнику ( будь-якій фізичній чи юридичній особі), що дає можливість оформити замовлення і здійснити покупку послуг, перелік яких розміщений на сайті https://mbatime4u.com/ (далі – Сайт).

 ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Публічний Договір (Оферта) – договір відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, який встановлює однакові для всіх замовників умови надання послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником.

Приєднання до Договору –  вчинення Замовником дій, в порядку, визначеному цим Договором, що свідчать про повне і безумовне прийняття Замовником визначених в публічній оферті умов договору.

Послуга(и) – перелік послуг, що Виконавець зобов’язується надати на умовах публічної оферти.

Сайт – сайт Виконавця в мережі Інтернет, що розміщений за посиланням: https://mbatime4u.com/.

          Замовник — фізична особа або юридична особа, яка здійснює доступ до Сайту за допомогою мережі Інтернет, яка приєдналася до Договору в установленому порядку. Замовник є Стороною Договору.

Виконавець – Мамаєв Олексій Сергійович який є власником інтернет-сайту https://mbatime4u.com/

          Вартість послуг – винагорода (плата) за надання Виконавцем Послуг Замовнику, передбачених умовами цього Договору, яка визначається у відповідності до  обраних Замовником послуг через  Сайт (або іншим способом, встановленим у Договорі) та розраховується відповідно до тарифів, передбачених цим Договором.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

        Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій Виконавця, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Конфіденційна інформація — інформація про фізичну або юридичну особу, яка обмежена у доступі цією особою, а також попередньо обмежена законодавством до моменту, поки особа не відкриє таку інформацію за власним бажанням.

Здійснюючи замовлення на Сайті, Замовник добровільно підтверджує прийняття викладених нижче умов:

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічною офертою і не вимагає підписання (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти має таку ж юридичну силу як договір, підписаний на папері. Цей договір містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, за допомогою мережі інтернет.

1.2. Сторони домовилися, що надання й одержання послуг здійснюється Сторонами за допомогою мережі Інтернет.

1.3. У разі прийняття умов цього договору, Особа, що проводить прийняття оферти, стає Замовником по даному договору.

1.4. Договір укладається між Виконавцем і Замовником послуг шляхом приєднання Замовника послуг до умов Договору в цілому.

1.5. Виконавець здійснює продаж послуг через інтернет-сайт http://mba.dbase.top.

1.6. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір без попереднього повідомлення Замовника.

1.7. Приєднуючись до даного Договору, Замовник підтверджує, що він:

— ознайомлений та погоджується з умовами Договору в повному обсязі без будь-яких виключень та/або обмежень;

— ознайомлений з переліком Послуг та вартістю.

2.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1 Вчасно та у повному обсязі сплачувати Послуги Виконавця.

2.2. Вносити достовірну інформацію про Замовника.

2.3. Замовник сплачує замовлення будь-яким способом, обраним на інтернет-сайті Виконавця.

3.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець повідомляє Замовника про прийняття замовлення по телефону і / або електронній пошті та погоджує додаткові деталі.

3.2. Виконавець зобов’язується надати послугу відповідно до отриманого замовлення, в кількості, цінами і термінами, погодженими з Замовником.

4.ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ

4.1. Вартість послуг визначається Виконавцем, відповідно до вибраних послуг замовлення Замовником.

4.2. Оплата Виконавця здійснюється за 100 % передоплатою;

4.3. Платежі за послуги здійснюються в національній  валюті України.

4.4.Оплата послуг Виконавця здійснюється одним із таких способів:
— Шляхом оплати на розрахунковий рахунок Виконавця:

— Шляхом оплати через платіжні термінали або інтернет-банкінг;

-Шляхом оплати кредитними коштами відповідно до умов банків
партнерів Виконавця (дана оплата доступна  лише громадянам України);

— Іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

4.5. Датою сплати Послуг вважається дата зарахування коштів на поточний розрахунковий рахунок Виконавця.

5.ТЕРМІН ДІЇ ЦЬОГО ДОГОВОРУ

5.1. Цей договір вступає в силу з дати оплати замовлення і діє до виконання всіх умов

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Сторони несуть відповідальність за повне або часткове невиконання та несвоєчасне виконання умов Договору згідно чинного законодавства України.

6.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, у разі, якщо невиконання сталося в наслідок форс-мажорних обставин.

6.3. Всі суперечки, які можуть виникнути за цим Договором, Сторони намагаються вирішити шляхом переговорів. Якщо сторони не дійдуть до узгодженого рішення, суперечка підлягає розгляду в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

7.ІНШІ УМОВИ

7.1. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних реквізитів та стверджують, що мають всі передбачені чинним законодавством України повноваження на підписання Договору.

7.2. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали їм відомі у зв’язку з укладанням Договору, можуть включатися до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних.

7.3. Вся інформація, надана Замовником Виконавцю, не може бути передана для ознайомлення і / або використання третім особам, за винятком дозволу Замовника на передачу цієї інформації і випадків, коли цього вимагає українське або міжнародне законодавство і / або органи влади з дотриманням законної процедури.

7.4. У разі виникнення питань і претензій з боку Замовника він повинен звернутися до Виконавця будь-яким доступним способом. Все виникає суперечки сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів. При неможливості досягти угоди суперечка буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

8.КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

8.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору,  а також будь-яка інформація про умови співпраці Сторін є конфіденційною, і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів.

8.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цього Договору, Замовник підтверджує, що:

— Замовник вказав достовірні дані;

— Замовник  укладає Договір добровільно та  повністю ознайомився з умовами Договору і повністю розуміє предмет Договору;

—  Замовник має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору.

8.3. Отримана інформація Виконавцем від Замовника, а також всі документи створені у результаті виконання даного Договору, та які зачіпають інтереси однієї зі сторін Договору, не підлягають розголошенню, а також будь-якій передачі третім особам та є конфеденційною інформацією.

8.4. Отриманні Виконавцем документи Замовника, що підтверджують особу не підлягають розголошенню та оприлюдненню.

8.5. Отриманні Виконавцем від Замовника банківськи реквізити (номер банківського рахунку, номер банківської картки тощо), адреса реєстрації, паспортні дані тощо, є комерційною інформацію і не можуть бути розголошенні та оприлюдненні.